Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlas uchazeče o zaměstnání se zpracováním osobních údajů


Uchazeč o zaměstnání

Tímto uděluji souhlas společnosti JANABA SERVIS s.r.o., se sídlem Praha – Vysočany, Kolbenova 882/5a, PSČ 190 00, IČ: 02919885, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 225313 C, jakožto správci osobních údajů („správce“ nebo „společnost“) k tomu, aby zpracovával mé osobní údaje vyplývající z životopisu, který jsem mu předal jakožto zájemce o zaměstnání ve společnosti správce. Souhlas uděluji dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“), dle dalších platných právních předpisů a za těchto podmínek:

I. Předmět souhlasu

 1. Tento souhlas se uděluje v rámci výběrového řízení na pracovní pozici ve společnosti správce.
 2. Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu subjekt sám poskytne ve svém životopise nebo v rámci přijímacího pohovoru či v souvislosti s ním, (dále jen jako „osobní údaje“).

II. Účel a doba zpracování

 1. Správce zpracovává osobní údaje subjektu za účelem kontaktování subjektu v budoucnu v případě, že by subjekt nebyl na poptávanou pozici v rámci probíhajícího výběrového řízení u společnosti vybrán a ve společnosti by se uvolnilo pracovní místo, na které by byl subjekt vhodným kandidátem.
 2. Správce je na základě tohoto souhlasu oprávněn zpracovávat osobní údaje subjektu po dobu 5let od udělení souhlasu nebo do jeho odvolání subjektem.

III. Souhlas

 

 1. Tento souhlas představuje právní základ zpracování osobních údajů subjektu dle GDPR.
 2. Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním sdělení o případném novém výběrovém řízení na pozici vhodnou pro subjekt dle těchto podmínek uděluje subjekt dobrovolně a má právo jej kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu info@janaba.cz .

IV. Zpracování osobních údajů

 

 1. Osobní údaje budou na základě tohoto souhlasu zpracovávány následujícími způsoby:
 • shromáždění,
 • uspořádání,
 • uložení,
 • vyhledání,
 • použití ke stanoveným účelům,
 • výmaz.
 1. Správce je povinen chránit osobní údaje subjektů před jejich zneužitím či před neoprávněným přístupem třetích osob.
 2. Správce uchovává osobní údaje subjektů v elektronické podobě i tištěné podobě. Elektronická data jsou chráněna zejména přístupovými hesly. Fyzické nosiče elektronických informací jsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích osob a osobní údaje uložené na nosičích jsou chráněny rovněž antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií.
 3. K automatizovanému zpracování osobních údajů správcem nedochází.
 4. Správce není oprávněn poskytnout osobní údaje subjektu třetím osobám.
 5. Správce není oprávněn předávat osobní údaje do třetích zemí mimo Evropskou unii nebo mezinárodním organizacím působícím mimo EU.

 

V. Práva subjektu údajů

 

 1. Subjekt údajů má právo na informace o tom, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu správce zpracovává. Tyto informace může subjekt získat na vyžádání na e-mailové adrese: info@janaba.cz. Na této adrese může subjekt získat i veškeré další informace dle tohoto článku a prostřednictvím jí může podávat i veškeré žádosti, které jsou spojeny s jeho právy jakožto s právy subjektu údajů.
 2. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které správce zpracovává. Na požádání může být subjektu vydáno potvrzení, zda a jakým způsobem jsou osobní údaje subjektu zpracovávány. Subjekt má rovněž právo na upřesnění informací z těchto podmínek souhlasu ve vztahu k jeho osobě.
 3. Subjekt má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů proti zpracování osobních údajů správcem, za předpokladu, že se domnívá, že k tomuto zpracování dochází protizákonně.
 4. Subjekt má právo na opravu a doplnění chybných osobních údajů zpracovávaných správcem tak, že upozorní, že jsou jeho osobní údaje chybné nebo neúplné. Správce po takovém upozornění bez zbytečného odkladu údaje opraví nebo doplní.
 5. Subjekt má právo na to, aby byly jeho osobní údaje beze zbytku zničeny, pokud k tomu správce vyzve. Správce pak bez zbytečného odkladu dotčené osobní údaje beze zbytku zničí.
 6. Subjekt má právo, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud:
 7. subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby mohl správce přesnost údajů ověřit,
 8. správce již osobní údaje subjektu nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
 9. je zpracování protiprávní.
 10. Subjekt má právo na přenositelnost údajů, tedy získat veškeré osobní údaje, které správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a zároveň tyto údaje předat jinému správci, a to i prostřednictvím původního správce.

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů uchazečů o zaměstnání

Prohlášení o ochraně osobních údajů uchazečů o zaměstnání. Společnost JANABA SERVIS s.r.o., se sídlem Praha – Vysočany, Kolbenova 882/5a, PSČ 190 00, IČ: 02919885, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka 225313 C (správce osobních údajů), chrání a respektuje Vaše soukromí v souladu s nařízením (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“ nebo „GDPR“). Společnost JANABA SERVIS s.r.o. se jakožto správce osobních údajů, které mu budou poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), zák.č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) a GDPR. Společnost JANABA SERVIS s.r.o. shromažďuje a zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání, kteří projeví zájem o získání zaměstnání. Osobní údaje, které poskytne uchazeč o zaměstnání společnosti JANABA SERVIS s.r.o. a které mohou být použity během aktuálních nebo na základě uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů i v budoucích výběrových řízeních na volné pracovní pozice, jsou zpracovávány výlučně pro účely výběrových řízení na obsazení volných pracovních pozic. Společnost JANABA SERVIS s.r.o. zpracovává údaje, které uchazeč o zaměstnání dobrovolně poskytne prostřednictvím internetových stránek pro zaměstnání u společnosti JANABA SERVIS s.r.o, a které od uchazečů o zaměstnání získá při osobních schůzkách, telefonických hovorech nebo prostřednictvím e-mailových zpráv, přičemž se jedná o údaje, které jsou nezbytné pro specifické účely, pro které jsou zpracovávány, jedná se zejména o : jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, adresa bydliště, profesní zkušenosti a kvalifikace (životopis), portrétní fotografie. Společnost JANABA SERVIS s.r.o. nezpracovává žádné citlivé údaje uchazečů o zaměstnání, nicméně je-li ve specifických případech citlivý údaj získáván, děje se tak na základě písemného souhlasu se zpracováním osobních údajů. Společnost JANABA SERVIS s.r.o. ukládá získané osobní údaje na bezpečných elektronických uložištích s použitím hesel a v případě listinných dokumentů v uzamykatelných boxech v místnostech se zabezpečeným přístupem. K osobním údajům mají přístup pouze osoby přímo zapojené do činností souvisejících s výběrovým řízením a pouze v rozsahu, v němž jsou pro ně potřebné pro plnění účelu, pro který byly osobní údaje získány. Společnost JANABA SERVIS s.r.o. prohlašuje, že nedochází k automatickým rozhodnutím ani profilování. V případě bezpečnostních incidentů plní společnost JANABA SERVIS s.r.o. informační povinnost podle platných právních předpisů. Informace pro uchazeče o zaměstnání při přijetí osobních údajů společností JANABA SERVIS s.r.o. Právní základ pro zpracování , Žádost (písemná, ústní, odeslání vyplněného registračního formuláře) uchazeče o zaměstnání (nábor) , Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – uchazeče o zaměstnání (dále jen “ uchazeče o zaměstnání“), která vyplývá z výše zmíněné žádosti a zájmu o uzavření pracovní smlouvy. , Účel zpracování Jednání o uzavření pracovní smlouvy na návrh (žádost) uchazeče o zaměstnání. Příjemci osobních údajů , orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány) , uživatel, který by měl zájem o dočasné přidělení uchazeče o zaměstnání na volné pracovní místo , poskytovatelé údržby informačního systému, účetní společnost , další příjemci dle potřeb a pokynů uchazeče o zaměstnání. Doba zpracování osobních údajů. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k uzavření pracovní smlouvy. Nebude-li s uchazečem o zaměstnání pracovní smlouva uzavřena a uchazeč udělí souhlas se zpracováním osobních údajů, budou shromážděné osobní údaje uloženy a zpracovávány pro účely budoucích výběrových řízení po dobu max. 3 let o jejich předání uchazečem o zaměstnání, nebo do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů uchazečem, poté bude s osobními údaji naloženo dle platné právní úpravy, zejm. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR). Práva uchazeče o zaměstnání Právo na přístup k osobním údajům znamená, že uchazeč o zaměstnání má právo od správce získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Uchazeč o zaměstnání má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má uchazeč o zaměstnání právo kdykoli doplnit. Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o uchazeči o zaměstnání zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a uchazeč o zaměstnání o to požádá. Uchazeč o zaměstnání má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má uchazeč o zaměstnání právo kdykoli vznést námitku. Právo na přenositelnost údajů dává uchazeči o zaměstnání možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou. V rozsahu, v jakém jsou zpracovávány osobní údaje na základě souhlasu uchazeče o zaměstnání, má právo uchazeč o zaměstnání svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat. Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se však neuplatní v případech, kdy osobní údaje uchazeče o zaměstnání jsou zpracovávány z důvodu jednání o uzavření pracovní smlouvy uskutečněné na návrh uchazeče o zaměstnání, nikoli na základě souhlasu se zpracováním. V případě, že bude uchazeč o zaměstnání jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Více informací o právech uchazeč o zaměstnání je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)